Servisler

elinsurance

eli’ ye verilen tüm gönderiler otomatik sigorta kapsamındadır.

Sigorta sistemimizle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen Müşteri Hizmetleri Departmanımızla iletişim kurunuz. 

 

TAŞIMACILIK KOŞUL VE ŞARTLARI ("Deyimler ve Şartlar")

ÖNEMLİ BİLDİRİM
"Gönderen" sıfatıyla kendi adınıza ve bu Taşımacılıkta menfaati bulunan diğer şahıslar adına Eli Hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunduğunuzda, Eli'nin yetkili bir çalışanıyla aksi yönde yazılı bir anlaşmaya varılmamış ise, bu Deyimler ve Şartların Eli'nin gönderiyi kabul ettiği tarihten başlayarak geçerli olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. Belirli bir hizmet tipine bağlı yasal haklarınız ve menfaatleriniz (bunlar konusunda ek ödeme yapılmış olmalıdır) bu durumdan etkilenmeyecektir.

Her bir "Gönderi" için ayrı Taşıma Senedi (air waybill) düzenlenerek bir yerden başka bir yere gönderilen ve Eli' nin seçeceği havayolu, karayolu ya da diğer vasıtalar dahil, herhangi bir yolla taşınabilecek bütün belge ya da paketler anlamına gelmektedir. "Taşıma Senedi" (air waybill) Eli otomasyon sistemleri tarafından hazırlanmış bir etiket, hava taşıma senedi, ya da irsaliye pusulası olabilir, burada belirtilen Deyimler ve Şartları taşımak zorundadır. Yapılan her Taşımacılık, burada belirtilen sınırlı bir sorumluluk altında gerçekleştirilir. Gönderenin daha büyük bir güvence istediği hallerde, ek bir ücret ödenerek sigorta tanzimi mümkündür. ( Daha fazla bilgi için izleyen kısımlara başvurunuz ). "Eli", Eli Worldwide Express Logistics Network’ünün üyelerinden biri anlamına gelmektedir.

1. Gümrük, İhracat ve İthalat Konuları
Eli, Gönderene hizmet sunmak üzere aşağıdaki faaliyetleri Gönderen hesabına gerçekleştirebilir: (1) İlgili yasa ve düzenlemelerin gerektirdiği bütün belgeleri ikmal etmek, ürün ya da hizmet kodlarını islah etmek, harç ve vergileri ödemek, (2) Gümrük ve ihracat denetimi konularında Gönderenin komisyonculuğunu ve yalnızca gümrük izin ve giriş işlemleri için bir komisyoncu belirleme amacıyla  Alıcı görevini üstlenmek ve (3) Gönderiyi, Alıcının ithalat komisyoncusuna ya da Eli’nin yetkili olduğuna kanaat getirdiği bir kişinin talebi ile, bir başka adrese yönlendirmek.

2. Kabul Edilmeyen Mallar
Gönderen, Gönderinin taşımaya uygunluğunu aşağıdaki hallere göre değerlendirileceğini kabul eder. Aşağıdaki hallerde mal, kabul edilmeyecektir:

IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu ), ICAO (Uluslararası Hava Taşımacılığı Organizasyonu), hükümet ya da konuyla ilgili teşekkül tarafından rizikolu malzeme, tehlikeli mal, yasak ya da kısıtlı olarak sınıflandırılmış olanlar ;

·          İlgili gümrük düzenlemelerinin gereksinmesine karşın gümrük beyanı yapılmamış olması hali ya da Eli’in bir gönderiyi güvenli ya da yasal olarak taşıyamayacağına karar vermesi (bu maddelere aşağıdakiler dahil olmakla birlikte kısıtlama bunlarla sınırlı değildir: hayvanlar, para, kıymetli evrak ve senetler, kıymetli maden, külçe, taşlar ve eşya, ateşli silahlar, bunlara ait parçalar ve cephaneler, insan bedeni parçaları, pornografik malzemeler ve yasadışı narkotik maddeler/ ilaçlar).


3. Teslim Edilebilenler ve Teslim Edilemezler
Posta kutusu ya da posta kodlarına teslimat yapılmaz. Teslimat Gönderen tarafından verilen Alıcı adresine yapılır, ancak Alıcıya şahsen teslim mümkün olmayabilir. Merkezi bir alıcı bölge belirtilen adresler için teslimat bu bölgede gerçekleştirilir. Alıcının gönderiyi reddettiği ya da gönderi için ödeme yapmayı reddettiği ya da gönderinin kabul edilmediği durumlarda ya da gümrük değerinin az gösterilmesi nedeniyle, ya da Alıcının makul anlamda kimlik ya da yer tespitinin mümkün olmadığı hallerde, Eli Gönderinin Gönderene, masraflar Gönderen tarafından ödenmek üzere iadesi için makul çabaları gösterecektir. Bu mümkün olmadığı durumda, Gönderi, Gönderene ya da diğer kişilere karşı hiçbir sorumluluk söz konusu olmaksızın terk edilebilecek, elden çıkarılabilecek ya da satılabilecektir;    satış halinde hizmet ücreti ve ilgili yönetsel masraflar düşüldükten sonra,             satış ücreti bakiyesi Gönderene iade edilecektir. 

4. Denetim
Eli, Gönderene önceden bildirimde bulunmaksızın bir Gönderiyi açma ve denetleme hakkına her zaman sahiptir. 

5. Gönderi Bedeli ve Faturalama
Eli’nin Gönderi bedeli, fiili ya da hacimsel ağırlıktan daha yüksek olanına göre hesaplanacak ve bu hesabı onaylamak üzere, her Gönderi Eli tarafından yeniden tartılıp ölçülebilecektir. Bölüm  2'de belirtildiği üzere, Gönderinin taşımaya uygun kabul edilmediği hallerde Eli tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili ya da Eli tarafından Gönderen ya da Alıcı ya da üçüncü bir taraf adına ödenen tüm Gönderi bedeli, depolama masrafları, harç ve vergiler ile tahakkuk edecek tüm talepleri, zarar, para cezası ya da idari masrafları Gönderen Eli'ye ödeyecek veya tazmin edecektir.
Gümrük vergileri, resim, harç, navlun veya iş dolayısıyla husule gelen bir harcamanın ödenmemesi halinde Eli gönderiyi teslimden alıkoyabilir ve ödeme yapılıncaya kadar gönderiyi rehin tutma hakkına sahiptir. 

6. Eli'in Yükümlülükleri
Eli, Gönderen ile Sözleşmeyi bu 6. Bölümde belirtilen şekilde, Eli'nin yükümlülüğü kesin olarak yalnızca kilo/lb limitleri ve doğrudan kayıplar ile sınırlı olarak yapmaktadır. Bütün diğer kayıp, hasar ya da zarar halleri dışarıda bırakılmıştır (kar, gelir, faiz, gelecekte söz konusu olabilecek işlerle ilgili kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı değil); bu kayıp ya da zararın özel ya da dolaylı olup olmaması, özel risklerin Gönderen tarafından sigorta edildiği hallerde bu gibi bir kayıp ya da zarar riskinin bulunduğu Gönderinin kabulü öncesinde ya da sonrasında Eli'ye bildirilmiş olsa dahi önem taşımaz; Taşıma havayolu, karayolu ya da diğer bir taşıma biçimini bir araya getiriyorsa, söz konusu kayıp ya da zararın aksi kanıtlanmadıkça hava taşımacılığı sırasında meydana geldiği kabul edilecektir. Taşıması gerçekleştirilen herhangi bir Gönderiyle ilgili olmak üzere, Eli'nin sorumluluğu 7-11. Bölümlerde belirtilen şartlara halel gelmeksizin bu Gönderinin fiili nakit değeriyle ve 100 US$’dan fazla olmamak üzere aşağıdakilerle sınırlıdır:

·         Havayolu ve karayolu dışında bir taşımacılık biçimleriyle taşıma yapılan gönderi için 20.00 US$/kilogram ya da 9.07$/lb; ya da

 

·         Karayoluyla taşınan gönderiler için 10.00/kilogram US$ ya da 4.54/lb US$.Talepler, ilgili tüm kayıp ve zarar tam ve nihai olmak üzere Gönderi başına tek bir taleple sınırlıdır. Gönderen bu sınırları yeterli görmemesi halinde özel değer beyanında bulunmalı ve 8. bölümde belirtilen ( Gönderi Sigortası) istemeli ya da kendi sigorta düzenlemelerini gerçekleştirmesi gerekir; aksi halde Gönderen bütün kayıp ya da zarar risklerini üstlenmiş demektir.


7. Taleplerle İlgili Süreler
Bütün taleplerin Eli'ye, Eli'nin Gönderiyi kabul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak yapılması gerekir; aksi halde Eli'nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

8. Gönderi ( Yük ) Sigortası
Gönderinin kaybolması ya da fiziksel zarar görmesi halinde Eli, fiili nakit değeri kapsayan bir Sigortayı Gönderenin Taşıma Senedi (Waybill) üzerindeki sigorta bölümünü doldurması ya da Eli'nin otomasyon sistemlerine başvurarak ilgili sigorta primini ödemesi şartıyla, Gönderi için düzenleyebilecektir. Gönderi Sigortası, dolaylı kayıp ya da zararlar ile gecikmelerden kaynaklanan kayıp ya da zararları kapsamaz.

9. Taşımanın Gecikmesi 
Eli, Gönderiyi Eli'nin düzenli teslimat programlarına göre teslim etmek için bütün makul çabaları gösterecektir ancak bunlar garanti kapsamında olmayıp kontratın bir parçasını oluşturmazlar. Eli gecikmelerden kaynaklanan zarar ya da kayıplardan sorumlu değildir. 

10. Eli'in Kontrolü Dışındaki Haller
Eli, Eli'nin kontrolü dışında gerçekleşen kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir. Aşağıdaki haller bu kapsamda olup söz konusu haller bunlardan ibaret değildir: "Doğal Afetler" ; Ör: Deprem, kasırga, fırtına, sel, sis gibi haller; "Mücbir Sebepler" ; Örn.: Savaş, ayaklanma, iç savaş uçak kazası, ambargo, hükümet emirleri; Eli tarafından biliniyor olsa dahi Gönderinin niteliğine bağlı bir kusur ya da özellik; Eli çalışanı olmayan ve Eli ile kontratı bulunmayan bir kişinin bir hareketi ya da ihmali; Örn.: Gönderen, Alıcı, üçüncü bir taraf, Gümrükler ya da diğer Hükümet yetkilileri; endüstriyel fiiller; ve elektronik ya da foto grafik görüntülerin, veri ya da kayıtların elektriksel ya da manyetik zarar görmesi ya da silinmesi.

11. Varşova Konvansiyonu
Sevkiyat hava yoluyla gerçekleştiriliyor ve çıkış ülkesi dışında bir nihai varış yeri ya da durak arz ediyorsa, uygulanabildiği hallerde Varşova Konvansiyonu ("Varşova") geçerli olacak ve birçok halde Eli’nin kayıp ya da zarar sorumluluğunun sınırlarını belirleyecektir. 

12. Gönderenin Garantileri ve Tazminat
Yükleyicinin ilgili yasa ya da düzenlemeler ve aşağıdaki garanti ve temsil hakları kapsamındaki ihmalleri durumunda Gönderen Eli'ye tazminat ödeyecek ve Eli’nin zarar görmesi engellenecektir:

·          Gönderen ya da temsilcileri tarafından verilen bütün bilgiler tam ve doğrudur.

·          Gönderi, Gönderenin çalışanları tarafından güvenli yerde hazırlanmıştır.

·          Gönderen, Gönderiyi hazırlama konusunda güvenilir çalışanlardan yararlanmıştır.

·         Gönderen, Gönderiyi hazırlık, depolama ve Eli'ye taşıma aşamalarında yetkisiz müdahalelere karşı korumuştur.

·         Gönderi, olağan koruma şartlarında güvenli taşımayı temin için gereğince işaretlenmiş, adreslenmiş ve paketlenmiş durumdadır.

·         İlgili bütün gümrük, ithalat, ihracat düzenlemeleri ve ilgili diğer yasa ve düzenlemelere uyulmuştur ve Taşıma Senedi (air waybill) Gönderenin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır. Deyimler ve Şartlar Gönderen bakımından bağlayıcı ve zorlayıcı yükümlülükler arz etmektedir.

 

13. Güzergah 
Gönderinin ara duraklar vasıtasıyla nakledilmesi de dahil olmak üzere, Gönderen tüm güzergah ve yol farklılıklarını kabul etmiştir. 

14. Tabi Olunan Yasa
Bu Deyimler ve Şartlarla ilgili olarak söz konusu olabilecek tüm anlaşmazlıklarda, Eli lehine olmak üzere, Gönderinin menşe ülkesi mahkemelerinin münhasır olmayan yargısı ile bu ülke kanunları geçerli olacak ve ilgili yasaya aykırı olmamak şartıyla Gönderen de gayrı kabili rücu aynı yasaya tabi olacaktır. 

15. Bölünebilirlik 
Herhangi bir bölümün geçerliliğini ya da yaptırım gücünü kaybetmesi hali bu Deyimler ve Şartların diğer bölümlerinin geçerliliğini etkilemez.